Skrzynki pocztowe

Nie jesteś zalogowany.

Logowanie

REGULAMIN E-OZPN

 1. Definicje
  1. OZPN LEGNICA - oznacza Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy z siedzibą w Legnicy, Ul. Jordana 5/1, 59-220 Legnica wpisana do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu , XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 691-00-08-289.
  2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
  3. E-OZPN, Portal, Portal OZPN LEGNICA - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych, udostępnionych przez OZPN LEGNICA.
  4. Użytkownik - oznacza każdy podmiot, która korzysta z Portalu, a w szczególności: Kluby OZPN Legnica, Sędziowie oraz Biuro, Komisje i Wydziały OZPN Legnica.
  5. Usługi komunikacyjne - usługi polegające na nadaniu dedykowanego konta Użytkownika w dostępnych w Portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni w ramach infrastruktury teleinformatycznej Portalu OZPN LEGNICA, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę prywatnych wiadomości elektronicznych.
  6. Oświadczenie – każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Portalu składa pisemne oświadczenie podpisane przez upoważnionych wg. Statutu organizacji przedstawicieli o akceptacji regulaminu.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu i zakres odpowiedzialności OZPN LEGNICA.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Reczypospolitej Polskiej.
  3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  4. W razie wątpliwości czy korespondencja została doręczona, administrator systemu będzie mógł sprawdzić w portalu i na tę okoliczność wykonać stosowny wydruk, który będzie przesądzał kwestię skutecznego doręczenia konkretnej korespondencji.
 3. Warunki techniczne
  1. Każdy użytkownik, który przystępuje do E-OZPN Legnica może otrzymać tylko jedno konto Użytkownika.
  2. Administrator Portalu E-OZPN Legnica zakłada konta Użytkowników na podstawie dostarczonych do OZPN Legnica Oświadczeń.
  3. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany: Nazwy własnej i Loginu.
  4. Przechowywane w bazie danych hasła są zaszyfrowane i nie ma możliwości ich ponownego odzyskania. W przypadku utraty hasła Użytkownik może wygenerować nowe hasło poprzez Portal, a powiadomienie o sposobie tej czynności otrzyma na adres email przypisany do konta Użytkownika.
  5. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   • hardware,
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarkę internetową,
   • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
  6. OZPN LEGNICA zastrzega, że w przypadku niektórych Usług dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników
  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu OZPN LEGNICA w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym i reklamowym.
  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Odpowiedzialność OZPN LEGNICA
  1. OZPN LEGNICA zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  2. OZPN LEGNICA nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez OZPN LEGNICA
  3. OZPN LEGNICA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
  4. OZPN LEGNICA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
  5. OZPN LEGNICA nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu.
  6. OZPN LEGNICA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu
 6. Prawa własności intelektualnej
  1. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright ? 2012 OZPN LEGNICA. Wszystkie prawa zastrzeżone"
  2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, OZPN LEGNICA udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
  3. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Ochrona prywatności
  1. OZPN LEGNICA gwarantuje Użytkownikom Portalu OZPN LEGNICA prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
  2. OZPN LEGNICA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
  3. OZPN LEGNICA umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
  4. OZPN LEGNICA, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji OZPN LEGNICA gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną OZPN LEGNICA, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty. Powyższe działania mają na celu dokumentowanie działań Użytkownika.
  5. Dane użytkowników E-OZPN LEGNICA wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach E-OZPN LEGNICA i osób trzecich.
  6. OZPN LEGNICA zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację.
  7. OZPN LEGNICA, oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.
  8. OZPN LEGNICA gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.
  9. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. OZPN LEGNICA zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu OZPN LEGNICA lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
   • Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. OZPN LEGNICA zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez OZPN LEGNICA zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest OZPN LEGNICA, ul. Jordana 5/1, 59-220 Legnica, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.
  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez OZPN LEGNICA.
  4. OZPN LEGNICA zastrzega, że w przypadku zgłaszania OZPN LEGNICA problemów związanych z korzystaniem z Portalu OZPN, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa OZPN LEGNICA do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
  2. OZPN LEGNICA zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
  3. OZPN LEGNICA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.